OPĆI  UVJETI  POSLOVANJA  TVRTKE ALFA LOGISTIKA d.o.o. 

ZA  PRUŽANJE USLUGA MOBILNOG INTERNETA

UVODNE ODREDBE

 1. članak

Ovim Općim uvjetima poslovanja uređuju se odnosi između trgovačkog društva ALFA LOGISTIKA d.o.o.  Andrije Hebranga 16, 47 000 Karlovac, OIB: 02706843298, kao ovlaštenog pružatelja usluge mobilnog interneta (u daljnjem tekstu i  ALFA LOGISTIKA, isporučitelj usluge ili isporučitelj) i naručitelja usluge mobilnog interneta (u daljnjem tekstu: naručitelj).

Osim ovih Općih uvjeta, na prava i obveze isporučitelja i naručitelja primjenjuju se odredbe međusobno zaključenog ugovora o najmu te važeći cjenici usluga koji sadrže popis važećih cijena usluga.

Prilikom sklapanja ugovora o najmu, ALFA LOGISTIKA će naručitelja upoznati s ovim Općim uvjetima poslovanja i Cjenikom usluga tvrtke ALFA LOGISTIKA za pružanje usluga mobilnog interneta (u daljnjem tekstu: cjenik), što naručitelj potvrđuje potpisivanjem ugovora o najmu ili ugovora o probnom korištenju.

Potpisom ugovora o najmu naručitelj prihvaća sve odredbe ovih Općih uvjeta.

U slučaju proturječnosti između odredbi ugovora o najmu i ovih Općih uvjeta, vrijede odredbe ugovora o najmu.

Na odnose isporučitelja i naručitelja koji nisu uređeni ugovorom o najmu niti ovim Općim uvjetima, primjenjuje se važeće zakonodavstvo Republike Hrvatske.

DEFINICIJE POJMOVA

 1. članak

Dodatna oprema

je sva oprema koja nije dio osnovne opreme.

Download

je primanje datoteke s udaljenog računala na osobno računalo. Taj postupak primjenjuje se npr. kada se s interneta preuzimaju datoteke na lokalno/osobno računalo. Suprotna radnja naziva se upload.

GSM terminal / GSM uređaj

je  jedinica  koja  se  sastoji  od  GPRS  modula,  SIM  kartice i antene za prijam i prijenos radiosignala. GSM terminal je sastavni dio usluge mobilnog interneta. Preko GSM uređaja ostvaruje se podatkovni promet s pristupnom lokacijom mobilnog operatera.

Hardver

je fizički, opipljivi dio računalno-elektroničkih uređaja. Hardver se mnogo rjeđe mijenja nego softver. Zbog toga su i takvi nazivi, jer na engleskom soft znači mekano dok hard znači tvrdo. Mogućnosti računalno-elektroničkih uređaja u najvišoj mjeri zavise od hardvera i njegove kvalitete.

IMEI broj

je skraćenica od engleske složenice International Mobile Equipment Identity i predstavlja jedinstveni broj (15-znamenski broj ili 16-znamenski broj IMEISV) koji je dodijeljen svakom GSM terminalu (GSM, WCMDA, iDEN). IMEI broj upotrebljava se kao identifikacijski broj u GSM mrežama, kojima operater dopušta ili ne dopušta pristup mobilnoj mreži. Ako koncesionar zabrani pristup mreži pojedinom IMEI broju, tada se taj objekt, iako ima valjanu SIM karticu, ne može upotrebljavati.

Interval plaćanja

je vremenski razmak između dva plaćanja, misli se na učestalost uplata, interval plaćanja može biti: mjesečni, polugodišnji ili godišnji.

Isporučitelj

je ovlašteni davatelj svih usluga koje omogućuju računalni sustavi. Ovlašteni davatelj usluga koje omogućuju računalni sustavi je tvrtka ALFA LOGISTIKA d.o.o. (u daljnjem tekstu: ALFA LOGISTIKA)

Jamstveni rok

je vrijeme u kojem naručitelj ostvaruje pravo na servisiranje, popravak ili zamjenu opreme ako je došlo do kvara na elektroničkim sklopovima na opremi. Jamstveni rok je naveden na obrascu Ugovora, koji se potpisuje od obiju ugovornih strana.

Jamstvo na opremu

je pravo naručitelja da ostvari popravak ili zamjenu opreme unutar jamstvenog roka, ako je došlo do greške u materijalu, izradi ili dizajnu.

Koncesionar

je pravna osoba koja pruža usluge unutar pojedine telekomunikacijske mreže te izvodi pravnu i stvarnu kontrolu cjelokupnih funkcija koje su potrebne za osiguravanje funkcija mobilne mreže.

Korisnički paket

Naručitelju su dostupne funkcionalnosti korisničkog paketa mobilni internet.

Mobilna mreža

je bežična telekomunikacijska mreža koja omogućuje podatkovne veze između korisnika radiotermalne opreme unutar odgovarajuće mobilne mreže, kao i s drugim telekomunikacijskim mrežama.

Mobilni operater

je pravna osoba koja pruža usluge unutar pojedine telekomunikacijske mreže te izvodi pravnu i stvarnu kontrolu cjelokupnih funkcija koje su potrebne za osiguravanje funkcija mobilne mreže.

Najamnina

je dogovorena cijena za korištenje usluga mobilnog interneta.

Naručitelj

je korisnik usluge koji ima sklopljen ugovor o najmu za korištenje usluge unutar funkcionalnosti korisničkog paketa.

Oprema

je sva strojna i programska oprema koja se ugrađuje u objekte i uvjet je za uspješan rad usluga. Opremom se ne smatra softver za praćenje (u daljnjem tekstu: sustav), već oprema uključuje fizičke komponente koje se umrežavaju u funkcionalnu cjelinu i povezuju s sustavom, npr. to može biti: GSM terminal, GSM uređaj, komunikacijski terminal, navigacijski terminal, interfejsi, senzori,  prekidači, kabeli za  povezivanje itd..

Ovlaštene osobe isporučitelja

to su fizičke ili pravne osobe koje je isporučitelj ovlastio da pružaju usluge mobilnog interneta ili rade zahvate na opremi.

Ovlašteni servis

je mjesto ovlašteno od strane isporučitelja na kojem naručitelj može ostvariti usluge servisiranja opreme.

Podatkovni paket

je pravo na korištenje podatkovnog prometa određenog mobilnog operatera s kojim isporučitelj ima sklopljen ugovor i to na određenom području podatkovnog prometa za ugovoreno vremensko razdoblje najma usluge. Podatkovni paket nije moguće unajmiti bez prethodno unajmljenog korisničkog paketa.

Podatkovni promet

je količina podataka koja se prenese unutar mobilne mreže u određenom vremenskom razdoblju. Podatkovni promet omogućuje razmjenu podataka između GSM terminala.

Područje podatkovnog prometa

predstavlja zemljopisni teritorij koji je određen granicama jedne ili više država ili zajednica država (napr. Europska unija), a na kojem je moguće ostvariti podatkovni promet, tj. prijenos podataka unutar mobilne mreže.

Ponovno uključivanje

je radnja kojom se ponovno omogućuje  naručitelju ponovni pristup uslugama mobilnog interneta nakon što je prethodno bio isključen.  Uključivanje u sustav je radnja koja podrazumijeva ponovno uključivanje podatkovnog prometa na GSM terminalima. Ponovno uključivanje u sustav akumulira dodatne troškove isporučitelju.

Pretplata

je dogovorena cijena za korištenje usluge mobilnog interneta.

Procesor

je glavni dio računala koji vođen zadanim programskim naredbama izvodi osnovne radnje nad podacima. Središnji procesor nadzire odnosno izvršava glavni program i tipično upravlja i svim ostalim dijelovima računala.

Proizvođač

je proizvođač opreme koja se montira na ili u objekt.

Promjena podatkovnog paketa

to je radnja kojom se obavlja promjena područja podatkovnog prometa na jednom ili više podatkovnih paketa.

Samougradnja

je ugradnja opreme u objekt naručitelja od strane naručitelja ili treće osobe.

SIM  Subscriber Identity  Module  (SIM  kartica)

je kartica s upisanim korisnikovim kodom koja omogućuje priključivanje na mobilnu mrežu i identificira korisnika mobilne mreže. SIM kartica je vlasništvo isporučitelja dok pretplatnik zakupljuje pravo na pristup mobilnoj mreži za pretplaćeno vremensko razdoblje.

Trajno isključivanje usluge

je radnja koja nastupa u slučaju kada naručitelj grubo prekrši odredbe ovih Općih uvjeta te daljnje ispunjenje ugovornog odnosa više nije moguće. Podrazumijeva onemogućavanje pristupa usluzi i trajnu deaktivaciju podatkovnog prometa.

Troškovi rukovanja

su troškovi dijagnostike i troškovi identifikacije kvara na opremi.

Ugovor o najmu

je ugovor između isporučitelja i naručitelja kao krajnjeg korisnika, kojim se sklapa ugovorni odnos za korištenje usluge. Ugovor o najmu može samo sadržavati najam podatkovnog prometa ili najam podatkovnog prometa i opreme.

Ugovorne strane

su naručitelj i isporučitelj.

Uključivanje u sustav

je radnja koja uključuje dodjelu korisničkih podataka, aktivaciju podatkovnog prometa i omogućuje početak korištenja usluga.

Upload

je pojam koji potječe iz engleskog jezika. Odnosi se na slanje datoteke s jednog računala na drugo. Primjer može biti postavljanje odnosno upload slike s osobnog računala na Facebook.

Usluge mobilne mreže

su uspostavljanje veza za prijenos podataka i druge tehničke i komercijalne usluge koje omogućuje mobilna mreža i pruža ih mobilni operater.

Vrijeme trajanja ugovornog odnosa

je vrijeme u mjesecima na koje je sklopljen ugovor između isporučitelja i naručitelja.

Vrsta ugovora o najmu

je vrsta ugovora o najmu, postoji “Ugovor o najmu sustava” i “Ugovor o najmu sustava i opreme”

Zloupotreba SIM kartice

je radnja koja može dovesti do mehaničkog, električnog ili nekog drugog oštećenja na SIM kartici te može ugroziti ispravan rad SIM kartice. To je također radnja koja je protivna prvotnoj namjeni korištenja SIM kartice na način da se SIM kartica koristi izvan prvotnog GSM terminala. Zloporaba SIM kartice je  i radnja koja može dovesti do iznimno visoke potrošnje podatkovnog prometa koja je znatno veća nego prosječna potrošnja svih podatkovnih paketa isporučitelja.

ZASNIVANJE UGOVORNOG ODNOSA

 1. članak

Ugovorni odnos između isporučitelja i naručitelja zasniva se sklapanjem ugovora o najmu na važećem obrascu tvrtke ALFA LOGISTIKA-a u koji se, između ostaloga, unose sljedeći podaci:

 • naznaka vrste ugovora, (tj. radi li se o ugovoru o najmu sustava o ugovoru o najmu sustava i opreme ili o ugovoru o probnom korištenju),
 • podaci o naručitelju, uključujući osobni identifikacijski broj (OIB), adresu za dostavljanje računa za pružene usluge, adresu za dostavljanje obavijesti, adresa e-pošte, adresa e-pošte za zaprimanje računa u elektronskom obliku.
 • broj unajmljenih korisničkih ili podatkovnih paketa, dodatne funkcionalnosti korisničkih i podatkovnih paketa, dodatne usluge, iznajmljuje li se oprema ili je naručitelj kupuje ili je već ima u vlasništvu,
 • dan stupanja ugovora na snagu od kojeg je naručitelj u obvezi plaćati mjesečnu najamninu za unajmljene korisničke i podatkovne pakete,
 • vrijeme trajanja ugovornog odnosa u mjesecima, odnosno naznaku da se ugovor zaključuje na neodređeno vrijeme (na neodređeno vrijeme moguće je zaključiti samo ugovor o najmu sustava, a ne i ugovor o najmu sustava i opreme),
 • izjava naručitelja kojom potvrđuje da je upoznat s Općim uvjetima poslovanja i da prihvaća Opće uvjete poslovanja.

VRSTE UGOVORA O NAJMU-UGOVORNI MODELI

 1. članak

Uslugu mobilnog interneta moguće je ugovoriti kroz dva ugovorna modela ugovora o najmu:

 • Ugovor o najmu sustava,
 • Ugovor o najmu sustava i opreme.
 1. članak

Predmet Ugovora o najmu sustava je najam podatkovnog prometa. Isporučitelj na osnovi  Ugovora o najmu sustava iznajmljuje korisničke i podatkovne pakete koji su navedeni u Ugovoru o najmu sustava.

Oprema nije predmet ovog ugovora o najmu sustava jer se u slučaju zaključenja ovog ugovora smatra da je naručitelj kupio opremu od isporučitelja ili je od prije ima u svom vlasništvu.

 1. članak

Predmet Ugovora o najmu sustava i opreme je najam opreme i podatkovnog prometa.

Isporučitelj na osnovi  Ugovora o najmu sustava i opreme iznajmljuje korisničke i podatkovne pakete koji su navedeni u Ugovoru o najmu sustava i opreme.

Isporučitelj na osnovi  Ugovora o najmu sustava i opreme iznajmljuje naručitelju korisničke pakete koji sadrže opremu i podatkovne pakete. Kod ove vrste Ugovora naručitelj unajmljuje unaprijed postavljen sustav te ga isplaćuje na unaprijed dogovoren broj mjesečnih rata. Ukupna vrijednost unajmljenog sustava nalazi se u Ugovoru o najmu.

IZMJENE UGOVORA

 1. članak

Sve izmjene i dopune ugovora ugovorne strane regulirat će novim ugovorom o najmu, osim ako nije drugačije dogovoreno, tada se izmjene ugovora mogu vršiti aneksom.

TRAJANJE UGOVORA

 1. članak

Ugovor o najmu sustava moguće je zaključiti na određeno vrijeme ili na neodređeno vrijeme.

Ugovor o najmu sustava i opreme zaključuje se uvijek na određeno vrijeme s klauzulom automatskog produljenja ugovora, osim kada je odredbama ovih Općih uvjeta isključena primjena te klauzule.

Ugovoreno razdoblje  na koje je zaključen ugovor na određeno vrijeme počinje teći od dana koji je u ugovoru naveden kao dan stupanja ugovora na snagu.

NARUČITELJ USLUGA

 1. članak

ALFA LOGISTIKA sklopit će ugovor o najmu za korištenje usluga mobilnog interneta sa svakom zainteresiranom platežno sposobnom fizičkom ili pravnom osobom koja zadovoljava sljedeće uvjete:

 • da je potpuno poslovno sposobna,
 • da pruži na uvid sve podatke i preslike identifikacijskih isprava potrebne za zasnivanje ugovornog odnosa, sukladno ovim Općim uvjetima,
 • da jamči za plaćanje obveza osobnim dohotkom, odnosno sredstvima na računu preko kojeg posluje,
 • da nema nepodmirenih dospjelih obveza prema ALFA LOGISTIKI iz naslova ranije zaključenih ugovora
 • da naplatu potraživanja ALFA LOGISTIKA nije ranije ostvarila u postupku prisilne naplate ili drugom sudskom postupku protiv naručitelja
 • da nisu u tijeku postupci prisilne naplate i sudski postupci protiv naručitelja radi ostvarenja tražbine ALFA LOGISTIKA-a.
 1. članak

ALFA LOGISTIKA može odbiti sklapanje ugovora o najmu ako:

 • naručitelj ne zadovoljava uvjete iz članka 9.,
 • postoji sumnja da su podaci o identitetu, odnosno pravnoj osobnosti naručitelja, njegovoj platežnoj sposobnosti i ovlaštenju ili pravu na zastupanje netočni ili neistiniti,
 • je protiv naručitelja pokrenut stečajni ili sličan postupak ili ako postane nesposoban za plaćanja ili prezadužen, ili ako prema razumnoj procjeni ALFA LOGISTIKA-a naručitelj ima neke druge poteškoće u pogledu svog poslovanja ili ispunjenja obveza prema vjerovnicima,
 • utvrdi da je naručitelj postupao u suprotnosti s odredbama ovih Općih uvjeta ili važećim zakonskim propisima.

PODACI O NARUČITELJU I ZAŠTITA PODATAKA

 1. članak

Naručitelj je radi nedvojbene identifikacije te zasnivanja i ispunjavanja međusobnih prava i obveza iz ugovornog odnosa obvezan dati na uvid izvornike svojih identifikacijskih isprava kao i predati preslike istih te na zahtjev ALFA LOGISTIKA-a pružiti i dodatne podatke i dokumente koje bi ALFA LOGISTIKA mogla smatrati nužnima za zasnivanje ugovornog odnosa ili promjene istoga. U protivnom, ALFA LOGISTIKA ima pravo odbiti sklapanje ugovora,  izmjenu postojećeg ugovora s naručiteljem ili davanje pojedine usluge.

Naručitelj je materijalno i kazneno odgovoran za točnost svojih podataka koje navede u ugovoru o najmu.

Naručitelj je obvezan u pisanom obliku izvijestiti ALFA LOGISTIKU o bilo kakvoj promjeni podataka  odmah, a najkasnije u roku 30 dana od nastanka promjene. Ako naručitelj pravodobno  ne obavijesti ALFA LOGISTIKU o promjeni podataka, naručitelj će odgovarati za štetu koja eventualno nastane isporučitelju ili trećim osobama, a ako zbog toga računi, opomene zbog neplaćanja ii druge obavijesti ALFA LOGISTIKE ne mogu biti dostavljene naručitelju, smatrat će se da je dostava na osnovi postojećih podataka valjano izvršena.

Podaci koji se odnose na ugovorni odnos poslovna su tajna tvrtke ALFA LOGISTIKE. ALFA LOGISTIKA će podatke u vezi s ugovornim odnosom sakupljati, obrađivati i koristiti u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

Naručitelj daje privolu da ALFA LOGISTIKA može podatke naručitelja, u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske:

 • davati financijskim institucijama, društvima registriranim za djelatnost provjeravanja kreditne sposobnosti te prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provjere platežne sposobnosti naručitelja i podatke o kršenju ugovornog odnosa s isporučiteljem, a sve zbog zaštite legitimnog poslovnog interesa ALFA LOGISTIKE u vidu smanjenja rizika od mogućeg nastanka štete, umanjenja budućeg duga i zaštite interesa naručitelja,
 • bankama kreditorima i agencijama za naplatu potraživanja predati potrebne podatke radi omogućavanja ustupanja tražbine koje ALFA LOGISTIKA ima prema naručitelju te ustupiti tražbine koje ima prema naručitelju trećim osobama uključujući, ali se ne ograničavajući na banke kreditore i agencije za naplatu potraživanja, na način i u skladu s važećim propisima.

OPIS USLUGE

 1. članak

Usluga mobilni Internet (u daljnjem tekstu: usluga)

To je usluga koja omogućuje korištenje mobilnog interneta na zakupljenom području podatkovnog prometa. Usluga može sadržavati i najam GSM terminala/opreme koja je potrebna za ostvarivanje spajanja na mobilnu podatkovnu mrežu i ostvarivanje podatkovnog prometa u mreži.

Korištenje usluge moguće je ugovoriti kod ovlaštenih pravnih osoba od strane tvrtke ALFA LOGISTIKA ili kod ovlaštenih prodajnih predstavnika od strane tvrtke ALFA LOGISTIKA.

PODATKOVNI PROMET

 1. članak

Za ispravan rad usluge mobilnog interneta potreban je pristup mobilnoj mreži koja omogućava prijenos podatkovnog prometa. Prijenos podatkovnog prometa omogućuje se aktivnom SIM karticom koja je na valjan način povezana s opremom.

Za korištenje usluga mobilne mreže važe, osim odredbi ovih Općih uvjeta, i opći uvjeti koncesionara mobilne mreže koji brine o povezanosti.

 1. članak

Pri sklapanju ugovora o najmu isporučitelj iznajmljuje naručitelju SIM karticu s kojom se oprema iz objekta naručitelja spaja na mobilnu mrežu koncesionara, te se ostvaruje podatkovni promet između GSM terminala i pristupnih lokacija/točaka mobilnih operatera.

 1. članak

Unajmljeni podatkovni promet razlikuje se po području podatkovnog prometa i količini podatkovnog prometa. Područje podatkovnog prometa i količina podatkovnog prometa diktiraju cijenu podatkovnog paketa.

 1. članak

Podatkovni promet unajmljuje se putem paketa podatkovnog prometa pri čemu jedan (1) unajmljeni podatkovni paket predstavlja mogućnost spajanja jednog (1) objekta naručitelja na mobilnu mrežu koncesionara s ciljem prijenosa i primanja podataka.

Naručitelj  ne  smije  koristiti  SIM  karticu  koja  je  integrirana  u GSM terminalu ili drugoj opremi u nekom drugom terminalu za drugu svrhu osim one koja je određena u ugovoru o najmu i u ovim Općim uvjetima.

Zloporaba SIM kartice

 1. članak

Zloporabom SIM kartice smatra se svaki zahvat s namjerom oštećenja SIM kartice, primanja i slanja podataka izvan obuhvata dogovorene usluge, kao i oštećenje SIM kartice, primanje i slanja SMS poruka ili bilo koje druge radnje koja je izazvala štetu isporučitelju a prouzrokovana je krajnjom nepažnjom naručitelja.

Isporučitelj ima pravo isključiti podatkovni promet naručitelju na svim unajmljenim podatkovnim paketima ili na pojedinom unajmljenom podatkovnom paketu pri sumnji u zloporabu SIM kartice. Isključenje podatkovnog prometa naručitelju od strane isporučitelja pri sumnji u zloporabu podatkovnog prometa ne umanjuje naknade koje su ugovorene ugovorom o najmu.

Zloporaba SIM kartice naplaćuje se prema važećem cjeniku tvrtke i u potpunosti je snosi naručitelj.

KORISNIČKI PAKETI

 1. članak

Najam usluge mobilnog interneta podijeljena je u korisničke pakete. Korisnički paketi definiraju vremensko razdoblje najma, tj. korištenja usluge mobilnog interneta.

Korisnički paket ne može se kupiti, već samo unajmiti na ugovoreno vremensko razdoblje.

Sve usluge koje nisu dio ugovorenih korisničkih paketa posebno se naplaćuju prema važećem cjeniku tvrtke.

Broj unajmljenih korisničkih paketa jednak je broju GSM uređaja koji se uključuju u mobilnu mrežu. Jedan (1) unajmljeni korisnički paket vrijedi za jedan (1) GSM uređaj koji se uključuje u mobilnu mrežu.

Uz korisnički paket naručitelj je dužan unajmiti i podatkovni paket kako bi sve funkcionalnosti ispravno radile.

Plan korisničkih paketa usluge mobilnog interneta objavljen je na mrežnoj stranici www.alfalogistika.hr.

Kod ugovora o najmu sustava i opreme unutar korisničkog paketa može se nalaziti i unajmljena GSM oprema.

PODATKOVNI  PAKETI

 1. članak

Najam podatkovnog prometa podijeljen je u podatkovne pakete. Podatkovni paketi definiraju područja podatkovnog prometa u ovisnosti o pojedinom podatkovnom paketu. Podatkovni paket ne može se kupiti, već samo unajmiti na ugovoreno vremensko razdoblje za ugovoreni broj objekata.

Podatkovni paket vrijedi isključivo za prijenos podataka na ugovorenom području podatkovnog prometa.

Promjena podatkovnih paketa je moguća, a naplaćuje se prema važećem cjeniku tvrtke i prema odredbama ovih Općih uvjeta.

Broj unajmljenih podatkovnih paketa jednak je broju GSM uređaja koji se uključuju u mobilnu mrežu. Jedan (1) unajmljeni podatkovni paket vrijedi za jedan (1) GSM uređaj..

Plan podatkovnih paketa objavljen je na mrežnoj stranici www.alfalogistika.hr.

UKLJUČIVANJE U SUSTAV – AKTIVACIJA USLUGE

 1. članak

Uključivanje usluge moguće je samo za naručitelje usluge koji imaju s ALFA LOGISTIK-om sklopljen ugovor o najmu.

ALFA LOGISTIKA će uključiti uslugu naručitelju, odnosno aktivirati uslugu za sve unajmljene korisničke i podatkovne pakete najkasnije u roku 10 dana od dana stupanja ugovora na snagu. Iz opravdanih razloga ovaj rok moguće je produljiti za idućih 10 dana, uz pisanu suglasnost obiju ugovornih strana.

Uključivanjem u sustav ALFA LOGISTIKA naručitelju omogućuje pristup mobilnoj podatkovnoj mreži na dogovoreni vremenski period.

Isporučitelj ne odgovara za točnost naručiteljeve adrese e-pošte, kao niti za pogreške i sigurnosne postavke naručiteljeve adrese e-pošte.

 1. članak

Uključivanje naručitelja u sustav, odnosno aktivacija usluge započinje od datuma koji je naveden kao datum početka ugovora.

ISKLJUČIVANJE IZ  SUSTAVA / USLUGE

 1. članak

Isključivanje naručitelja iz usluge može nastupiti kao posljedica:

 • prestanka ugovora o najmu,
 • više sile,
 • u drugim slučajevima kada je isporučitelj prema odredbama ovih Općih uvjeta ovlašten isključiti naručitelja iz usluge i onemogućiti mu pristup.
 1. članak

Nakon isključivanja naručitelja iz usluge, naručitelj više neće moći pristupiti uslugama mobilnog interneta, te će mu spajanje na mobilnu u mrežu biti onemogućeno.

ALFA LOGISTIKA može u slučaju da naručitelj postupa protivno odredbama ovih Općih uvjeta, ugovora o najmu ili važećih zakonskih propisa isključiti naručitelja iz usluga mobilne mreže.

Troškove isključenja i eventualnog ponovnog uključenja snosi naručitelj. Troškovi isključenja i ponovnog uključenja obračunavaju se po važećem cjeniku tvrtke za usluge mobilnog interneta koji je objavljen na mrežnim stranicama www.alfalogistika.hr.

ZAŠTITA OD ZLOPORABA

 1. članak

ALFA LOGISTIKA nakon sklapanja ugovora o najmu upoznaje naručitelja s uvjetima i pravilima korištenja usluge mobilnog interneta te mu daje upute za korištenje kupljene ili unajmljene opreme.

Naručitelj je dužan za vrijeme trajanja ugovora o najmu poštivati Opće uvjete korištenja usluge te koristiti uslugu i opremu u skladu s njima.

U slučaju nedostatka, oštećenja, gubitka ili krađe SIM kartice te sumnje na neovlaštenu uporabu naručitelj mora odmah obavijestiti davatelja usluge, usmeno i pisano. Ako je obavijest usmena, naručitelj je dužan evidentirati datum, vrijeme obavijesti i ime osobe koja je  uputila obavijest. Usmenu obavijest naručitelj je dužan sa svim podacima odmah ili najkasnije u roku 24 sata pismeno potvrditi, inače će se smatrati da usmene obavijesti nije bilo. U slučaju prijave otuđenja, tvrtka ALFA LOGISTIKA onemogućit će pristup uslugama, najkasnije 48 sati po primljenoj obavijesti naručitelja.

POVJERLJIVOST  I  ZAŠTITA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

 1. članak

Sva prava intelektualnog vlasništva za obavljanje usluga i na opremi su u vlasništvu isporučitelja. Naručitelj ugovornim odnosom ne stječe nikakva prava  na  ova  prava  intelektualnog  vlasništva,  osim  prava  korištenja koja su izričito navedena u ovim Općim uvjetima.

Obje ugovorne strane obvezuju se da će sve poslovne i tehničke informacije, koje su im dostupne zbog provedbe ovog ugovora, čuvati kao poslovnu tajnu najmanje tri (3) godine po isteku ugovora. Tako će postupati i ako bi došlo do raskida ugovora.

MINIMALNI TEHNIČKI ZAHTJEVI KOJI SU NUŽNI ZA RAD SUSTAVA / USLUGE

 1. članak

Naručitelj treba ispuniti minimalne tehničke zahtjeve kako bi mu se omogućio nesmetan pristup sustavu.

MINIMALNI HARDVERSKI ZAHTJEVI RAČUNALA NARUČITELJA

Brzina procesora: minimalno 1.5 Ghz.

Radna memorija: minimalno 4 GB RAM-a.

Tvrdi disk: minimalni slobodni kapacitet 5 GB.

Osigurana stalna internetska veza.

Osigurana zaštita od računalnih virusa.

 1. članak

Ako naručitelj nije kupio opremu od isporučitelja ili ju unajmio, već opremu  od ranije (prije sklapanja ugovora s isporučiteljem) ima u vlasništvu, isporučitelj potpisom Ugovora o najmu sustava prihvaća kompatibilnost opreme s računalnim sustavom koji se unajmljuje.

KAKVOĆA USLUGE

 1. članak

Razina stvarnih funkcionalnosti usluge ovisi o opremi koju je naručitelj unajmio ili kupio od isporučitelja, ili je ima u vlasništvu od ranije, a spojena je u sustav.

Mjesečna najamnina se zbog nemogućnosti korištenja usluga zbog radova iz prethodnih stavaka ovog članka ne smanjuje.

PODNOŠENJE PRIGOVORA NARUČITELJA

 1. članak

Naručitelj  može podnijeti prigovor u vezi s pružanjem usluga sustava, na kakvoću pružene usluge, na iznos kojim je zadužen za pruženu uslugu te prigovor zbog povrede odredaba Ugovora o najmu. Prigovor mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji.

Prigovor se podnosi pisanim putem na važeću adresu e-pošte isporučitelja navedenu na mrežnoj stranici www.alfalogistika.hr , ili poštom preporučenom pošiljkom.

Prigovor mora biti podnesen u roku 8 (osam) dana od saznanja za radnju ili propust ALFA LOGISTIKA-a zbog koje se prigovor podnosi.

Prigovor na iznos računa podnosi se u roku 8 (osam) dana od dana dospijeća računa, na važeću adresu e-pošte isporučitelja navedenu na mrežnoj stranici www.alfalogistika.hr ili poštom preporučenom pošiljkom.

Isporučitelj se obvezuje na prigovor opisno odgovoriti u roku od 8 (osam) dana od dana primitka naručiteljeva prigovora.

ODGOVORNOST ZA ŠTETU

 1. članak

ALFA LOGISTIKA ne odgovara za poremećaje u sustavu i moguće štete koje bi nastale kod naručitelja kao posljedica:

 • pogreške, smetnje ili kvara  u radu mobilne mreže koncesionara,
 • pogreške, smetnje ili kvara internetske veze između ponuđača usluge i naručitelja,
 • činjenice da naručitelj ne poštuje opće uvjete koncesionara mobilne mreže,
 • oštećenja ili otuđenja GSM opreme,
 • kvara na opremi koji je posljedica nepravilnog rukovanja naručitelja ili treće osobe,
 • nepoštivanja odredbi ugovora o najmu, ovih Općih uvjeta, preporuka  ili  izričitih  uputa isporučitelja,
 • nefunkcioniranja usluga u inozemnim mobilnim mrežama,
 • kvara na električnim ili mehaničkim sustavima naručitelja koji bi mogli uzrokovati privremen ili trajan kvar na opremi,
 • kvara električne mreže.
 1. članak

Isporučitelj  ne odgovara za bilo kakav gubitak podataka naručitelja zbog nemogućnosti korištenja usluge ili zbog pogrešaka kod usluge.:

Isporučitelj ne odgovara za nastalu štetu na opremi niti za bilo koju štetu nastalu naručitelju ili trećoj osobi ako je štetu prouzročio sam naručitelj ili treća osoba neopreznim i nestručnim postupanjem, nestručnom ili nepravilnom ugradnjom, neodgovarajućim održavanjem. Isporučitelj ne odgovara za štetu  nastalu na osnovi mehaničkih, kemijskih, elektrokemijskih i/ili električnih učinaka.

 1. članak

Troškove uklanjanja pogrešaka i popravljanja štete koje je prouzročio naručitelj ili treća osoba snosi naručitelj.

 1. članak

Isporučitelj  ne  odgovara  za  štetu  koja  može  nastati  zbog  objavljivanja  ili neautoriziranog korištenja podataka u slučaju: provale u računalni sustav, gubitka ili razotkrivanja korisničke lozinke, nesavjesnog čuvanja korisničke lozinke.

 1. članak

Isporučitelj ne odgovara i ne jamči za štetu i greške koje bi potjecale iz  grešaka  u  radu  mobilne mreže. Ni  u  kom  slučaju isporučitelj  nije  odgovoran ni  za  kakvu  štetu,  uključujući i  ne ograničavajući  se  na  štetu  zbog  gubitka  dobiti,  prekida  poslovanja,  gubitka poslovnih informacija ili druge materijalne ili nematerijalne štete, koja proistječu iz korištenja ili nemogućnosti korištenja usluga.

 1. članak

U   drugim  slučajevima odgovornosti za štetu, a koji nisu obuhvaćeni odredbama  30.- 34. članka, isporučitelj po osnovi krivnje odgovara samo za običnu štetu (smanjenje imovine).  Isporučiteljeva odgovornost za štetu ograničena je do visine prosječnog mjesečnog iznosa najamnine koju je oštećeni naručitelj plaćao tijekom posljednjih šest mjeseci prije štetnog događaja, odnosno do visine prosječne mjesečne najamnine izračunate za razdoblje od uključivanja naručitelja u sustav pa do nastanka štetnog događaja u slučajevima kada ugovorni odnos traje kraće od šest mjeseci.

Prilikom  otkrivanja grešaka  i  nepravilnosti, odnosno  nastanka štete, naručitelj mora poduzeti sve što je u njegovim razumnim mogućnostima kako bi umanjio štetu i/ili  štetne posljedice.

JAMSTVO NA OPREMU

 1. članak

Jamstvo vrijedi na kupljenu i unajmljenu opremu.

Vrijeme trajanja jamstva za kupljenu opremu je 12 (dvanaest) mjeseci od trenutka izdavanja računa, osim ako na izdanom računu nije označeno drugačije. Jamstvo za kupljenu opremu ne vrijedi bez predočenja računa.

Vrijeme trajanja jamstva na unajmljenu opremu navedeno je u ugovoru o najmu.

Jamstvo vrijedi za kvarove na opremi nastale zbog eventualne greške u materijalu, izradi ili dizajnu uređaja. Proizvođač jamči da će uređaj kvalitetno funkcionirati uz pravilnu uporabu i održavanje prema uputama proizvođača. ALFA LOGISTIKA jamči da će za vrijeme trajanja jamstva u roku od 30 (trideset) dana od datuma zaprimanja uređaja na servis besplatno popraviti nepravilnosti u materijalima, dizajnu i izradi ili zamijeniti opremu novom u skladu s ovim Općim uvjetima.

 1. članak

Jamstvo  ne  važi  u  slučajevima:

 • prenaponskih pojava  (grom,  indukcije i sl.) i drugih  vremensko-atmosferskih smetnji  ili u  slučaju  više  sile,
 • oštećenja opreme do kojih je došlo zbog mehaničkih oštećenja ili zbog postupanja s opremom na način koji je u suprotnosti s uputama,
 • oštećenja ili navodna oštećenja prouzročena korištenjem ili spajanjem s bilo kojom drugom opremom, softverom i/ili uslugom koju nije izradio proizvođač niti isporučio isporučitelj,
 • oštećenja uzrokovana virusima, pristupom uslugama nepouzdanih trećih strana ili neautoriziranim pristupom računalnim sustavima i mrežama,
 • oštećenja uzrokovana kratkim spajanjem baterije, oštećenjem zaštitnih naljepnica na kućištu baterije, lomom baterijskih ćelija, nepravilnim rukovanjem ili korištenjem baterije u nespecificiranoj opremi,
 • ako ALFA LOGISTIKA ili ovlašteni servis utvrdi da je došlo do bilo kakvog zahvata na opremi u smislu otvaranja, mijenjanja ili popravljanja opreme od strane bilo koga osim ALFA LOGISTIKA-a ili njegovih ovlaštenih servisa,
 • ako je oprema bila popravljana uz korištenje neautoriziranih dijelova ili ako je serijski broj opreme, datumski kod GSM terminala ili IMEI broj uklonjen, obrisan, izlizan, promijenjen ili je nečitljiv, što će biti utvrđeno prema diskreciji ALFA LOGISTIKA-a,
 • ako je GSM terminal bio izložen vlazi, ekstremnim termalnim uvjetima okoliša ili brzim promjenama tih uvjeta, koroziji, oksidaciji, prosipanju hrane ili prolijevanju tekućine ili utjecaju kemikalija.

Jamstvo na opremu ne odnosi se na potrošni  materijal (baterije, vanjske antene, 12 V automobilski utikači, osigurači itd.) i ne pokriva normalno trošenje i habanje opreme uslijed redovne uporabe.

PRIJAVA KVARA NA OPREMI

 1. članak

Naručitelj može prijaviti kvar na opremi putem obrasca za prijavu kvara (RMA) koji se može preuzeti na mrežnoj stranici www.alfalogistika.hr. Popunjeni obrazac je zajedno s opremom potrebno dostaviti na sljedeću adresu isporučitelja: Andrije Hebranga 16, 47 000 Karlovac.

Kvar na opremi potrebno je prijaviti, odnosno podnijeti zahtjev za popravak opreme u jamstvenom roku unutar razumnog vremena od kada je oštećenje ili kvar primijećen.

Radi ostvarenja uvjeta jamstva, prilikom podnošenja zahtjeva za popravak opreme unutar jamstvenog roka potrebno je priložiti:

– opremu i

– račun za kupljenu opremu ili ugovor o najmu u slučaju ako je oprema unajmljena.

Za detaljnije informacije kako podnijeti zahtjev za popravak opreme u jamstvenome roku te za informacije o ovlaštenim servisima naručitelj se može obratiti isporučitelju na adresu e-pošte koja je navedena na mrežnoj stranici www.alfalogistika.hr.

Proizvođač i ALFA LOGISTIKA isključuju odgovornost za sve izravne ili neizravne štete nastale gubitkom, oštećenjem, distribucijom, neželjenom promjenom sadržaja ili podataka za vrijeme popravka ili zamjene opreme.

Ako oprema nije pokrivena uvjetima jamstva, proizvođač i ALFA LOGISTIKA zadržavaju pravo naplate troškova rukovanja.

SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE

 1. članak

Isporučitelj osigurava ovlaštene servise za opremu. Samo ovlašteni servis može obavljati servisne zahvate na opremi

Vrijeme odziva za održavanje i rokovi održavanja definirani su Ugovorom o razini usluge (SLA) koji je objavljen na mrežnim stranicama www.alfalogistika.hr. Postoje tri (3) razine usluge koje se ugovaraju s naručiteljem. Razina usluge naznačena je na ugovoru.

Uvjeti održavanja ovise o vrsti ugovorene usluge, vrsti ugovora, razini ugovorene usluge i dodatnim dogovorima.

 1. članak

O nemogućnosti korištenja usluge i o drugim mogućim pogreškama u radu  naručitelj će obavijestiti isporučitelja na kontakte navedene na mrežnoj stranici www.alfalogistika.hr.

 1. članak

U slučaju da naručitelj ne obavijesti o nemogućnosti korištenja usluge i o drugim mogućim pogreškama u radu usluge na način naveden u prethodnom članku ili da naručitelj u slučaju oštećenja, gubitka ili krađe SIM kartice te sumnje na  neovlaštenu uporabu ne postupi sukladno članku 24.

CIJENE  I  PLAĆANJA

 1. članak

Usluge sustava plaćaju se i obračunavaju u skladu s važećim Cjenikom objavljenim na mrežnoj stranici www.alfaloguistika.hr te sukladno ugovoru o najmu.

Cijene  unajmljivanja  isporučiteljeve  opreme  i  mjesečna najamnina isporučiteljevih usluga definirane su u cjeniku koji je sastavni dio ugovora o najmu između isporučitelja i naručitelja.

U slučaju da je s naručiteljem sklopljen ugovor o najmu sustava i opreme, cijena najma u korisničkom paketu sadrži objedinjenu cijenu najma opreme i najma korisničkog paketa. Najam podatkovnog prometa je iskazan zasebno.

Bilo da se radi o ugovoru o najmu sustava ili o ugovoru o najmu sustava i opreme, naručitelj je dužan isporučitelju platiti ukupni iznos ugovora, koji je naveden u ugovoru o najmu.

Isporučitelj će izdati račun za usluge prema  ugovoru svakog prvog dana u mjesecu za tekući mjesec. Rok plaćanja je 10 (deset) dana od datuma izdavanja računa.

Kupovnu cijenu za plaćanje opreme u slučaju da je naručitelj  kupuje,  naručitelj  je  dužan  platiti  u  roku  od  deset (10) dana, računajući od dana izdavanja računa za opremu, a prije isporuke opreme, osim ako se s isporučiteljem ne dogovori drukčije, što će navesti u ugovoru o najmu ili na izdanom računu za kupnju opreme.

 1. članak

Usluge koje su predmet ugovora o najmu isporučitelj naplaćuje za sve GSM uređaje koji su uključeni u uslugu mobilnog interneta.

Usluge isporučitelj naplaćuje mjesečno, osim ako je ugovorom o najmu ili nakon njegova sklapanja u pisanom obliku dogovoren drukčiji interval plaćanja.

Naručitelj plaća najamninu za tekući mjesec sukladno izdanom računu, do 10. u mjesecu za tekući mjesec, na bankovni račun isporučitelja naznačen u izdanom računu.
Naručitelj je u obvezi plaćanja najamnine počevši od dana koji je u ugovoru o najmu naveden kao dan stupanja ugovora na snagu, bez obzira na to je li usluga u odnosu na pojedine korisničke i podatkovne pakete aktivirana prije ili nakon tog dana, odnosno u naknadno produljenom roku sukladno članku 20. ovih Općih uvjeta.

Isporučitelj zadržava pravo izmjene cijena usluga. Isporučitelj će o izmjenama cijena pravodobno obavijestiti naručitelja.

Način obračuna usluge ugovorene prema ugovoru o najmu je fiksan. Fiksan obračun podrazumijeva da se usluga započinje naplaćivati u punom iznosu od datuma stupanja ugovora na snagu.

 1. članak

Mjesečna najamnina za korisničke pakete obračunava se na sljedeći način:

– najamnina se obračunava za tekući mjesec,

– najamnina za prvi i posljednji mjesec pružene usluge zaračunat će se razmjerno broju dana za svaki dan do isteka mjeseca u kojem je izvršena aktivacija usluge, odnosno u kojem je prestao ugovor o najmu u odnosu na konkretan korisnički paket, osim ako u specifikaciji za predmetnu uslugu nije navedeno drukčije

Mjesečna najamnina za podatkovne pakete obračunava se na sljedeći način:

– najamnina se obračunava za tekući mjesec,

– najamnina za prvi mjesec u kojem je aktivirana SIM kartica, odnosno za posljednji mjesec ugovornog odnosa u kojem je deaktivirana SIM kartica  obračunava se za cijeli mjesec u kojem se obavlja aktivacija, odnosno deaktivacija SIM kartice

Mjesečna najamnina kod promjene podatkovnog paketa obračunava se od dana promjene.

Naručitelj je  dužan  podmiriti  i  sve  troškove (najamninu) koji  su  nastali  zbog korištenja usluge mobilnog interneta od strane treće osobe.

OBVEZE UGOVORNIH STRANA

 1. članak

Isporučitelj se obvezuje da će:

 • omogućiti korisničku podršku naručitelju,
 • omogućiti tehničku podršku naručitelju s kojim ima zaključen Ugovor,
 • kvalitetno obavljati ugovorne obveze, na vrijeme i po pravilima struke,
 • imenovati telefonski i kontakt e-pošte preko kojih će se stručno i pravodobno izvršavati nalozi te rješavati naručiteljevi prigovori na mrežnoj adresi alfalogistika.hr.,
 • poduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu naručiteljevih poslovnih podataka,
 • osobne podatke koristiti u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka,
 • tehničke i poslovne informacije, podatke i dokumentaciju iz ugovornog odnosa i djelatnosti naručitelja čuvati kao poslovnu tajnu, čak i nakon prestanka ugovornog odnosa.
 1. članak

Naručitelj se obvezuje da će:

 • uslugu upotrebljavati kao dobar gospodarstvenik,
 • uslugu upotrebljavati u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta,
 • tehničke i poslovne informacije, podatke i dokumentaciju iz ugovornog odnosa između naručitelja i isporučitelja čuvati kao poslovnu tajnu, čak i nakon prestanka ugovornog odnosa,
 • omogućiti pristup podacima i lokacijama koji su potrebni u fazi uspostave, uporabe ili servisiranja sustava svim ovlaštenim osobama isporučitelja,
 • vratiti unajmljenu opremu isporučitelju nakon otkaza ugovora,
 • u roku podmiriti sve obveze prema ugovoru.

VIŠA SILA

 1. članak

Višom  silom   smatra se  nastupanje  okolnosti  koje  onemogućavaju  ispunjavanje ugovornih  obveza  jedne  ili  druge  ugovorne  strane,   koje  su  nastale  poslije sklapanja  ugovornog  odnosa,  a  ugovorne  strane  ih  prilikom  sklapanja ugovora nisu mogle predvidjeti, spriječiti ili izbjeći niti se te okolnosti mogu prevladati usprkos razumnim naporima pogođene ugovorne strane.

U slučaju više sile, ugovorna strana kod koje je ista nastala, dužna je pisanim putem obavijestiti drugu  ugovornu  stranu  o   nastupanju  ili  prestanku  više  sile, kao  i poduzeti sve razumne mjere za uklanjanje ili umanjenje posljedica više sile.

U slučaju nastanka štete zbog više sile, svaka ugovorna strana je dužna snositi svoju štetu, odnosno troškove koji su nastali zbog više sile.

PRIJENOS UGOVORA

 1. članak

Ugovor se može prenijeti na drugu pravnu ili fizičku osobu ako novi naručitelj (slijednik) nastavi koristiti usluge sustava koji je već ugrađen kod naručitelja (prednika).

ALFA LOGISTIKA će na zahtjev naručitelja (prednika) izvršiti prijenos ugovora na drugu osobu, odnosno novog naručitelja (slijednika) zasnivanjem ugovora o najmu s novim naručiteljem (slijednikom) u skladu s ovim Općim uvjetima, pod uvjetom da je prednik uredno podmirio sve svoje obveze dospjele do dana podnošenja zahtjeva za prijenos. Prednik je dužan podmiriti račun za korištenje usluga u mjesecu u kojem je izvršen prijenos ugovora do dana izvršenja prijenosa, a novi naručitelj (slijednik) obvezan je podmiriti račun za korištenje usluga nakon izvršenog prijenosa.

 1. članak

U slučaju smrti naručitelja fizičke osobe ili prestanka postojanja pravne osobe, nasljednik ili pravni slijednik može podnijeti zahtjev za prijenos ugovora.

Ugovor zajedno sa svim pravima i obvezama prelazi na novog naručitelja (slijednika) tek kad ALFA LOGISTIKA prihvati zahtjev za prijenos ugovora sukladno odredbama članka 9. i 10. ovih Općih uvjeta.

 1. članak

Novi naručitelj (slijednik) suglasan je da će zajedno s ranijim naručiteljem (prednikom) solidarno odgovarati za sve obveze prema ALFA LOGISTIKA koje se odnose na korištenje usluga ALFA LOGISTIKA od strane prijašnjeg naručitelja (prednika), a dospjele su nakon izvršenog prijenosa ugovora, i to temeljem izričite suglasnosti o solidarnoj odgovornosti za dug prijašnjeg naručitelja (prednika) navedene u zahtjevu za prijenos ugovora.

PRESTANAK  UGOVORNOG ODNOSA

 1. članak

Ugovor  zaključen na neodređeno vrijeme svaka ugovorna strana može otkazati uz otkazni rok od 3 (tri) mjeseca.

Otkazni rok od tri mjeseca počinje teći prvog dana idućeg mjeseca nakon mjeseca u kojem je otkaz zaprimila ugovorna strana kojoj se ugovor otkazuje.

Ugovor prestaje istekom posljednjeg dana otkaznog roka.

Otkaz se daje u pisanom obliku i šalje poštom preporučenom pošiljkom s povratnicom.

U slučaju kada naručitelj uslugu plaća unaprijed na određeni vremenski rok koji je duži od tri (3) mjeseca, nakon isteka ugovorenog vremenskog roka ako naručitelj ne produži uslugu prije isteka, usluga će se trajno ugasiti te se u ovom slučaju ne primjenjuje otkazni rok.

 1. članak

Ugovor zaključen na određeno vrijeme po isteku ugovorenog razdoblja automatski se produljuje za jednako vremensko razdoblje navedeno u ugovoru o najmu.

Naručitelj može najkasnije tri (3) mjeseca prije isteka ugovornog razdoblja pisanim putem obavijestiti isporučitelja da ne želi produljenje ugovora na novo razdoblje, u kojem slučaju ugovor prestaje istekom razdoblja na koje je prvotno sklopljen.

 1. članak

Odredbe prethodnog članka o automatskom produljenju ugovora ne primjenjuju se ako je naručitelj fizička osoba koja ne obavlja registriranu djelatnost ili ako je u ugovoru o najmu navedeno da se ugovor ne produžuje automatski te u tom slučaju ugovor prestaje istekom vremena na koje je sklopljen.

Ako je naručitelj pravna osoba koja obavlja registriranu djelatnost i ako se unutar ugovora o najmu ne primjenjuje odredba o automatskom produženju ugovora, tada se istekom ugovora smatra da je naručitelj sklopio ugovor o najmu na neodređeno.

 1. članak

Ugovor na određeno vrijeme koji je kao naručitelj zaključila fizička osoba i ugovor na određeno vrijeme u kojem je navedeno da se ne produljuje automatski, naručitelj može raskinuti prije isteka ugovornog razdoblja.

Ugovor na određeno vrijeme koji se produljuje automatski (na koji se dakle ne primjenjuje članak 53.) naručitelj može raskinuti najkasnije do početka razdoblja od tri mjeseca prije isteka ugovornog razdoblja.

Obavijest o raskidu dostavlja se isporučitelju u pisanom obliku preporučenom pošiljkom s povratnicom, na adresu sjedišta isporučitelja navedenu u sudskom registru.

Ugovor prestaje dostavom obavijesti o raskidu isporučitelju i predajom opreme koja je unajmljena.

U svim slučajevima raskida ugovora iz ovog članka, naručitelj je obvezan platiti sve mjesečne naknade prema ugovoru sve do kraja ugovorenog razdoblja i predati unajmljenu opremu.

 1. članak

Bez obzira na to  je li ugovor sklopljen na određeno ili neodređeno vrijeme, isporučitelj ima pravo naručitelja isključiti iz uporabe usluge mobilnog interneta ako i dok ne podmiri troškove učinjenih usluga. Isporučitelj će naručitelja prije toga upozoriti opomenom.

 • ako naručitelj kasni s plaćanjem računa za više od 10 (deset) dana nakon dospijeća računa, isporučitelj će naručitelja upozoriti opomenom pred raskid ugovora o najmu i onemogućiti naručitelju pristup usluzi, te ga u pisanoj opomeni upozoriti na preuzete obveze prema ovim općim uvjetima,

Ako naručitelj nakon opomene isporučitelja ne podmiri svoje obveze niti nakon trideset (30) dana od dospijeća izdanog računa, isporučitelj će raskinuti ugovor o najmu te raskid ugovora o najmu u pisanom obliku poštom dostaviti naručitelju.

Isporučitelj u svakom slučaju može, neovisno o njegovu podmirivanju obveza po računima, bez odgode isključiti naručitelja iz usluge i raskinuti ugovor kada po svojoj ocjeni utvrdi da naručitelj postupa protivno odredbama ovih Općih uvjeta, ugovora o najmu ili važećih zakonskih propisa.

 1. članak

Otkaz, raskid ugovora i sve pisane obavijesti iz ovog poglavlja dostavljaju se poštom  preporučenom pošiljkom s povratnicom, i to na adresu sjedišta isporučitelja navedenu u sudskom registru, odnosno na adresu naručitelja koja je navedena u ugovoru o najmu ili na drugu adresu naručitelja o kojoj je naručitelj u pisanom obliku obavijestio isporučitelja nakon sklapanja ugovora o najmu.

Ugovorna strana koja ne preuzme poštansku pošiljku sama snosi rizik propuštanja dostave.

Kao dokaz slanja ili ne zaprimanja sve predviđene pisane dokumentacije poštom služi izvadak o preporučenom slanju dokumenata s povratnicom od kurirske službe kojom se dostavlja dokumentacija.

 1. članak

Ako je naručitelj unajmio opremu od isporučitelja tada ju je nakon prestanka Ugovora dužan je vratiti isporučitelju. Oprema se mora vratiti isporučitelju u vremenskom roku od najviše 10 (deset) dana od datuma prestanka ugovora o najmu, osim ako je naručitelj kupio opremu ili ako je ugovorom o najmu navedeno da oprema prelazi u vlasništvo naručitelja prestankom ugovora o najmu.

Ako naručitelj ne vrati unajmljene opremu u roku iz prethodnog stavka dužan je prema slobodnoj procjeni naručitelja:

 • platiti penale u iznosu od 1 euro za svaki dan
 • otkupiti unajmljenu opremu po punoj prodajnoj cijeni nove opreme.
 1. članak

Osim troškova iz prethodnog stavka, u slučaju prestanka ugovora na određeno vrijeme kao i u drugim slučajevima kada prema odredbama ovih Općih uvjeta isporučitelj ima pravo naručitelju onemogućiti pristup usluzi te ako dođe do prestanka ugovora prije isteka vremena na koje je ugovor sklopljen, naručitelj je obvezan u roku 8 dana od raskida ugovora platiti sve obveze koje bi za naručitelja nastale temeljem ugovora kada prijevremenog raskida ne bi bilo.

Naručitelj plaća naknade i troškove navedene u ovom članku za sve unajmljene korisničke i podatkovne pakete ako se otkazuje cijeli ugovor o najmu ili za određeni broj korisničkih i podatkovnih paketa koje želi otkazati.

RJEŠAVANJE SPOROVA

 1. članak

Ugovorne stranke rješavaju sve moguće sporove sporazumno. U slučaju da stranke ne bi uspjele riješiti spor sporazumno, nadležan je sud u Zagrebu.

ZAVRŠNE ODREDBE

 1. članak

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu na dan njihove objave na internetskoj stranici www.alfalogistika.hr.

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na naručitelje usluga s kojima je ugovor o najmu sklopljen nakon stupanja na snagu ovih Općih uvjeta.

ALFA LOGISTIKA zadržava pravo izmjene Općih uvjeta, u kojem slučaju će ALFA LOGISTIKA izvijestiti naručitelje pisanim ili elektroničkim putem o namjeravanim izmjenama i njihovom pravu na raskid ugovora, i to najkasnije s objavom tih izmjena na mrežnoj stranici www.alfalogistika.h.

U slučaju izmjena ovih Općih uvjeta, iste će se početi primjenjivati na postojeće naručitelje protekom 30 dana od dana njihove objave. Ako su izmjene isključivo u korist naručitelja, primijenit će se na postojeće naručitelje danom objave.

Ako su izmjene Općih uvjeta za naručitelja nepovoljnije od ranije ugovorenih uvjeta, naručitelj ima pravo u roku 30 dana od dana objave tih izmjena raskinuti ugovor bez naknade.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 01.10.2020. godine.

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije